go.riyazali.net/sqlite

go get go.riyazali.net/sqlite import "go.riyazali.net/sqlite" Home: https://godoc.org/go.riyazali.net/sqlite
Source: https://github.com/riyaz-ali/sqlite